Tillsammans med installation säljs värmepumpar med 5 års fullgaranti. Vid garantiåtgärd efter år 2 från datum för installation skall även dokumentation av utförd underhållservice mellan månad 20-24 från datum för installation styrkas av Kunden med hjälp av protokoll från VKproffsen. För att ett garantiärende skall hanteras, skall detta felanmälas enligt rådande procedur, via email info@vkproffsen.se . Garantin gäller ej skador orsakade pga handhavandefel. Ej heller skador från yttre åverkan som tex blixtnedslag eller skadegörelse. Korrekt handhavande formuleras i respektive bruksanvisning.

  1. VKproffsen påtar sig i enlighet med villkoren i detta garantiåtagande, att bidra till avhjälpande av fel i varan som beror på material- eller tillverkningsfel.
  2. VKproffsen ansvar omfattar inte rätt för köparen att själv eller genom annan i vidare utsträckning än som följer av punkt 6 nedan avhjälpa fel i varan på VKproffsensbekostnad, kräva prisavdrag, hävning eller skadestånd.
  3. VKproffsens ansvar omfattar endast fel som uppstår under de för varan avsedda arbetsförhållandena och vid en riktig användning av varan i övrigt. Ansvaret omfattar inte fel som orsakas av omständigheter efter att risken för varan övergått på köparen. Det omfattar exempelvis inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll och normal förslitning eller försämring.
  4. Garantin för företag och organisationer gäller endast fel som visar sig inom 1 år från den dag VKproffsen levererade varan. Garantin för privatpersoner gäller fel som visar sig inom 2 år från den dag VKproffsen levererade varan.

Företag och organisationer erhåller 1 års materialgaranti (reservdel)

Privatpersoner erhåller 2 års materialgaranti (reservdel)

5 års fullgaranti vi köp av värmepump+installation (reservdel+arbete)

OBS: På värmepumpar luft/luft lämnar vi 5 års materialgaranti (reservdel) på kompressorn till alla kunder.

  1. I intet fall får köparen reklamera senare än 14 dagar efter utgången av den ansvarstid som bestäms i punkt 4. Reklamationen skall innehålla en utförlig beskrivning av hur felet yttrar sig. Garantianspråk skall åtföljas av fakturanummer och kundnummer samt uppgifter om när reklamerad vara levererades. Köparen förlorar rätten att göra gällande garantianspråk om han inte skriftligen reklamerar fel inom den tid och på det sätt som bestäms i denna punkt.
  2. Sedan VKproffsen mottagit reklamation och garantianspråk i enlighet med villkoren i detta garantiåtagande skall VKproffsen, om felet omfattas av garantin, bära kostnaderna för erforderliga reservdelar och fraktkostnader. Skulle köparen själv eller genom icke sakkunnig person ha demonterat reklamerad vara, som varit inmonterad i byggnad eller motsvarande, förlorar han rätten att göra gällande garantianspråk.
  3. Denna garanti omfattar inte varor som säljs ur överskottspartier eller motsvarande.