luft/luft Värmepump

En luft/luft värmepump är en så kallad komfortvärmepump där innedelen sprider värmen med en fläkt. Denna typ av luftvärmepump är ett komplement till det primära värmesystemet och är en bra lösning för att minska uppvärmningskostnaderna i hus som saknar ett vattenburet värmesystem, till exempel hus med direktverkande el.

Många av modellerna renar även innomhusluften och kan ge komfortkyla på sommaren.

En luft/luft värmepump kan minska energikostnaden med upp till 50%.

Standardinstallation luft/luftvärmepump

 

Med standardinstallation av luft/luftvärmepump avses en pump i storleken 3-7 kW.

 • 4 m rördragning mellan inomhus och utomhusdel.
  • 4 m rörkanal och 2st täcksidor.
  • 4 meter kondensvattenslang.
  • Väggstativ och vibrationsdämpande fästen.*
  • Utomhusdel placering max 1,5 m från marknivå. **
  • Elinstallation (anslutning till befintlig jordad grupps ledning)***
  • Innerdel max höjd 2,5 meter.
  • Håltagning i trä, tegel eller lättbetongs yttervägg 1st.
  • Tätning av väggenomföring, fasadskador ersätts ej.
  • Igångsättning och test av värmepump.
  • Instruktion till kund om handhavande.
  • Resor av max 10 mil ToR från försäljningsstället. ****
  • Installationsprotokoll enligt SWEDAC normer.
  • Grovstädning

 

Tilläggsarbete och material i samband med standardinstallation,

* Byte till markstativ i samband med standard installation kunden måste gjuta ett eget
betongfundament i mått 100X60 cm, placera ca 10 cm från yttervägg. Kund kan också ha ett
underlag av plattor eller dylikt, viktigt är att underlaget är stabil.
** Montering av utedel högre än 1,5 m (Offert)
*** Vi rekommenderar att värmepumpen ansluts till separat säkring.
Kostnad för detta kan lämnas på separat offert beroende på befintlig elinstallation
**** Vid Installationer på öar tillkommer kostnader transport och restid.
Installation på öar där servicebil ej kan medföras tillkommer dessutom 958:-

I priset ingår ej (förutom tillkommande kostnader ovan)

– Kondensvattenpump , Specialstativ , Skylift och/eller ställningsmaterial .

ALLMÄNNA VILLKOR 2010-01-01 AB Värme & Kyl Proffsen Sweden (VK proffsen)

 

 1. Inledning 

Installationen omfattar konfigurering, montering och driftsättning av system samt funktionstest. Installation och driftsättning sker under ordinarie arbetstid. (Helgfri måndag – fredag 08.00 – 17.00 om ej annat anges. Arbete som på Kundens begäran sker under annan tid faktureras separat. 

 1. Installation 

VK proffsen har tagit fram olika standardinstallations paketer till olika applikationer. 
Standardinstallation luft/luftvärmepump se http://www.vkproffsen.se/index-13d.html
Standardinstallation luft/vattenvärmepump se http://www.vkproffsen.se/index-13e.html
Standardinstallation bergvärmepump se http://www.vkproffsen.se/index-13b.html
Standardinstallation frånluftsvärmepump se http://www.vkproffsen.se/index-13c.html
Tilläggsarbete, resor och material i samband med standardinstallation debiteras kund (beställaren) extra enligt 
tjänsteprislista och faktureras separat. Övriga installation (er) debitering sker löpande gentemot gällande tjänsteprislista och faktureras separat. Samtliga lokaler skall finnas tillgängliga vid överenskommet datum. Försening orsakad av annan part än VK proffsen eller av denna anlitat part, debiteras löpande gentemot tjänsteprislista, faktureras separat. För arbete på höga höjder som kräver liftar eller dylikt sker debitering gentemot gällande tjänsteprislista, faktureras separat. VK proffsen utför inte arbete i farliga miljöer där det finns uppenbar hälsorisk. VK proffsen samordnar leveranser från underleverantörer gentemot Kund. 
VK proffsen eller av denna utsedd ansvarar för besiktning och godkänner slutbesiktning av installationen. 
VK proffsen eller av denna anlitat part är ansvarig för installationen. 
ALLMÄNNA VILLKOR 2010-01-01 
AB Värme & Kyl Proffsen Sweden (VK proffsen)

 1. Driftsättning 

Vid driftsättning görs intrimning av systemet av VK proffsen eller av denna utsedd tekniker. Test görs av beställda funktioner. 

 1. Generellt 

Rummet där apparaten placeras skall uppfylla följande krav: 
• Luften skall vara fri från rök och ej innehålla gaser eller syraångor. 
• Jordat el matning med rätt Amper till passande modell skall finnas där apparat (er) placeras. Ombyggnad , tillbyggnader och anpassning av El central, kabeldragningar debiteras kostnad löpande gentemot gällande tjänsteprislista, faktureras separat.

 1. Fraktkostnad 

Fraktkostnad ingår ej i beställningssumma utan tillkommer och debiteras enligt gällande tjänsteprislista, om inte annat skriftligen överenskommits. 

 1. Installatörs resekostnad 

Installatörs resekostnad ingår ej i beställningssumma utan tillkommer vid installationer som är mer än 50 km tur och retur från TÄBY centrum och debiteras enligt gällande tjänsteprislista. om inte annat skriftligen överenskommits. 

 1. Undersökning, reklamation och leveransgodkännande 

Det åligger Kund att på egen bekostnad vidtaga erforderliga åtgärder för alt mottaga objektet då det ställs till hans förfogande. Objektet skall anses vara ställt till Kundens förfogande och ansvaret för objektet övergår till Kund, när objektet är levererat till den av Kund anvisad plats. Kund skall vid leveranstidpunkten undersöka objektet noggrant och göra erforderliga kontroller av att objektet fungerar. Är objektet behäftat med fel eller brist, eller är leveransen försenad, skall Kund senast inom fem (5) dagar (leveranskontrollperioden) från mottagen leverans – eller vid försening, avtalad leveransdag – skriftligen reklamera leveransen, till VK proffsen. I övriga fall skall Kund skriftligen godkänna leveransen inom leveranskontrollperioden. Har Kund ej reklamerat/godkänt leveransen inom leveranskontrollperioden anses leveransen godkänd. Kund skall bära alla kostnader som är förbundna med att göra krav gällande mot VK proffsen. Eventuell dröjsmålsränta som orsakas av Kundens dröjsmål med leveransgodkännandet, debiteras Kund. 

 1. Tredjeparts avtal 

Vid hyra, leasing eller avbetalning av objektet via tredjepart gäller villkoren enligt Finansbolagets villkor. Finansbolagets villkor gäller med företräde framför VK proffsens Allmänna villkor. Godkänner finansbolaget ej Kund som långtagare, är Kund skyldig att betala VK proffsen kontant. 

 1. Andra kostnader 

VK proffsens kostnader, såsom för transport, installation och dylikt avseende objektet skall betalas av Kund vid anfordran om inte annat skriftligen överenskommits. 

 1. Hyra/Månadsavgift 

Kunden förbinder sig att betala den i avtalet fastställda hyreskostnaden/månadsavgiften under den avtalade perioden. Om avtalets omfattning ändras regleras hyreskostnaden/månadsavgiften i motsvarande mån, normalt i samband med nästkommande fakturering. VK proffsen har rätt att reglera den avtalade hyreskostnaden/månadsavgiften en gång per år. Sådan reglering får inte överstiga kostnadsutvecklingen enligt KPI. Hyreskostnaden/månadsavgiften träder i kraft det datum som anges i avtalet, dock tidigast det datum då utrustningen sätts i drift. Avtalet gäller till dess det sägs upp av endera parten. Uppsägning av avtalet, skall ske skriftligen, via rekommenderat brev minst fyra (4) månader före kontraktstidens utgång. Sker ej sådan uppsägning förlängs kontraktstiden automatiskt med ytterligare ett (1) år. Kostnaden för nedmontering av objektet debiteras gentemot gällande tjänsteprislista, Objektet är VK proffsens egendom. 

 1. Betalningsvillkor vid månads-, kvartals- eller årsbetalning 

Avgifterna skall betalas i forskott för varje betalningsperiod och vara VK proffsen tillhanda senast den sista dagen i månaden före respektive betalningsperiod. VK proffsen reserverar sig för sedvanlig kredit prövning. 

 1. Autogiro

Kund är skyldig att, om VK proffsen så begär, tillämpa automatisk bank- eller postgiroöverföring på betalningarna enligt detta avtal.

 1. Dröjsmålsränta

Vid dröjsmål med erläggande av betalning enligt delta avtal skall Kund betala ränta på förfallet belopp med två (2) procentenheter per månad. Avgifter rör bevakning, inkasso och indrivning hos Kund eller annan betalningsskyldig skall betalas av Kund vid anfordran. 

 1. Rot-avdrag

Från den 8 dec. 2008 har du som privat kund möjlighet att få skattereduktion på 50% av arbetskostnaden vid Rot arbete. Läs mer på skatteverket. www.skatteverket.se .Från den 1 juli 2009 gäller den så kallade faktura modellen vid Rot-arbete : du som kund betala endast 50% av arbetskostnaden och resterande får företaget ansöka om hos skatteverket. Om skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktion som vi dragit av så har vi rätt att efterfakturera det belopp som skatteverket inte beviljat! För att ansöka om Rot-avdraget i kassan måste du ange ditt personnummer, din fastighetsbeteckning alternativ för bostadsrätt, lägenhetsbeteckning och bostadsrättsförenings organisationsnummer.

 1. Betalning

Vi friskriver oss för eventuella felaktigheter. Avgift för frakt tillkommer. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som VK proffsen inte råder över, t ex väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.
Betalsätt
VKproffsen erbjuder ett antal betalsätt för att bäst tillgodose dina behov som kund:
1. Förskotts betalning Plusgirot 
2. Avbetalning
3. Faktura

Avbetalning
Dela upp betalningen

I samarbete med Resurs Bank kan vi erbjuda dig avbetalning. Se www.resurs.se för lånevillkor.
När du väljer avbetalning. Vi tar en kreditupplysning på ditt personnummer. Efter godkännande av banken, du får låneansökan för komplettering och retur till oss. 

Faktura 

Vi kan erbjuda betalning mot 10 dagars faktura. För denna tjänst debiterar vi en fakturaavgift på 95 kr (inkl moms). När du väljer att betala mot faktura sker en kreditupplysning på ditt personnummer.
Leverans sker till den adress som finns registrerad såsom folkbokföringsadress. Betalningsvillkor är 10 dagar netto.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad från förfallodagen. Vid påminnelse debiterar lagstadgad påminnelseavgift på 50 kr. Vid beställning mot faktura måste beställaren vara minst 18 år.

 1. Skatter och avgifter mm 

I detta avtal ingår mervärdesskatt. De särskilda hanteringsavgifter som för var tid tillämpas av VK proffsen såsom för uppläggning av avtalet och avisering vid förfallodagar ingår ej i detta avtal. Upplysning om gällande hanteringsavgifter lämnas av VK proffsen vid förfrågan.


 1. Garantivillkor 

Garantitiden på fabrikationsfel är 1-5 år från leveransdatum beroende på modell, se avtal. I de fall garantin åberopas skall kunden kontakta VK proffsen med angivande av vilka fel som åberopas. Garantin omfattar endast utbyte eller reparation av felaktiga produkter. Garantin omfattar ej skador uppkomna genom onormala överspänningar i anläggningen orsakade av t.ex. åsknedslag eller genom att erforderlig service ej har utförts. Garantin omfattar ej köldmedium, kyl/värmebärare, fjärkontroller, kostnader för resor till Öar , frakt och förbrukningsmaterial som t.ex. filter, batterier. VK proffsen äger rätt att självständigt bedöma om reparation av en viss enhet skall ske med nya delar eller med begagnade delar. De enheter som byts ut tillhör VK proffsen. Garantin upphör att gälla om Kund eller av denna anlitad gör åverkan på objektet utan VK proffsen skriftliga godkännande. 

 1. Om service och andra tjänster 

Om det i avtalet ingår service eller andra tjänster har VK proffsen förvärvat samtliga rättigheter till dessa. Servicearbetstid ingår dagtid i form av prioriterad tillgång till fält- och telefonsupport. Ersättning för resor, arbetstid och fraktkostnader ingår i serviceavtalet. Förbrukningsmaterial som t.ex. filter batterier ingår ej.
Serviceavtalet omfattar ej skador uppkomna genom onormala överspänningar i anläggningen orsakade av t.ex. åsknedslag, åtgärder av fel och driftstörningar i elnätet, elektriska installationer som inte tillhör den i avtalet avsedda utrustningen, utförande av specifikationsändringar, installation eller flyttning av den med serviceavtalet avsedda utrustningen. Serviceavtalet omfattar inte åtgärdande av fel som beror på fel på nedgrävda eller inmurade slangar/kablar, fel eller forsummelse från kundens sida såsom t.ex. egenhändigt utförd reparation där skrifttig accept från VK proffsen inte föreligger, onormal användning eller åsidosättande av krav på driftmiljön, oförutsedda händelser såsom skadegörelse, vattenskador, brand, blixtnedslag, inducerad överspänning eller brister i elförsörjningen. VK proffsen äger rätt att utföra avtalade service genom anlitad uppdragstagare. Vid avtalade fasta servicebesök gäller avtalet dessa fasta servicebesök. Vid löpande serviceavtal gäller att avtalsperioden löper 24 månader från det att produkten installerats, dock minst Två (2) hela kalenderår. Efter andra hela kalenderåret löper avtalet kalenderårsvis. Uppsägning av avtalet, skall ske skriftligen, via rekommenderat brev, minst fyra (4) månader före kontraktstidens utgång. Sker ej sådan uppsägning förlängs kontraktstiden automatiskt med ytterligare ett (1) år. Kund skall erlägga betalning för utförd service och andra tjänster till VK proffsen. 

 1. Tillägg eller ändringar 

Detta avtal innehåller allt vad som avtalats mellan parterna, Muntliga överenskommelser som kan ha gjorts före undertecknandet av detta avtal skall vara utan verkan. Leverantören och övriga personer som inte är anställda av VK proffsen och som kan ha varit involverade vid tillkomsten av detta avtal är inte VK proffsens ombud och äger ej rätt att företräda VK proffsen. VK proffsen ansvarar följaktligen inte för några garantier, utfästelser eller andra uttalanden som lämnats av dessa personer. Tillägg i detta avtal skall för att vara gällande att ske skriftligen och vara undertecknade av både VK proffsen och Kund. VK proffsen reserverar sig för uppenbart felaktiga uppgifter och slutförsäljning. VK proffsen har rätt att ersätta beställd utrustning med likvärdig utrustning om beställd utrustning inte finns i lager, har utgått ur sortimentes eller är slutsåld. VK proffsen äger rätt att ändra dessa allmänna villkor utan att i förväg inhämta Kunds godkännande.

 1. Meddelanden m m 

Kund skall utan dröjsmål skriftligen underrätta VK proffsen om adressändring. Har VK proffsen i rekommenderat brev avsänt meddelande som rör detta avtal till kund, skall meddelandet anses ha nått kund senast på tredje dagen efter avsändandet. Meddelande som sänts med telefax eller elektronisk post skall anses ha nått kund omedelbart.

 1. Befrielsegrunder 

VK proffsens åtagande enligt detta avtal gäller under förutsättning att åtagandet inte förhindras eller görs oskäligt betungande på grund av omständighet utanför VK proffsens kontroll som inte rimligen kunnat förutses vid avtalets tillkomst. VK proffsen är inte ansvarig för skada eller dröjsmål som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan omständighet utom VK proffsens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om VK proffsen självt är föremål for eller vidtar sådan konfliktårgård. För att VK proffsen skall ha rätt att göra gällande sådan befrielsegrund som nu angetts skall denne muntligen snarast och skriftligen utan dröjsmål underrätta Kund om att omständighet, som kan åberopas som befrielsegrund föreligger. Befrielsegrund medför att parten är befriad från att fullgöra sina åtaganden på avtalad tidpunkt och under sådan tid därefter som fullgörandet måste uppskjutas till följd av den inträffade befrielsegrunden. VK proffsen är inte skyldigt att i något fall ersätta uppkommen skada om VK proffsen varit normalt aktsam.

 1. Lag 

Tvist mellan parterna i detta avtal eller med part som erhållit rättigheter med utgångspunkt i detta avtal skall avgöras med användning av svensk lag. Skulle tvist hamna i domstol, skall domstol i Stockholm användas om möjligt. Anspråk med anledning av denna Avtal skall framställas skriftligen senast en (1) månad efter det att part erhållit kännedom eller borde ha erhållit kännedom om grunden för kravet. 

 1. Information och dataregister 

Kund samtycker till att uppgifter från avtalet förs in i ett inom VK proffsen fört register. Registret innehåller uppgifter om namn, personnummer, adress, telefonnummer samt reskontrainformation t.ex. om inkassoåtgärder och förfallen fordran. Till registret kan också komma att inhämtas uppgifter från andra personregister. Personuppgifter som lämnas i samband med detta avtal behandlas av VK proffsen, av bolag i VK proffsens -koncernen och av företag koncernen samarbetar med för administration och fullgörelse av ingångna avtal. Detta inkluderar bl a uppgifter om kontakter med VK proffsen, ex. notering av frågor, klagomål etc. Personuppgifterna utgör vidare underlag för bl a marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering. Personuppgifterna kommer också att behandlas för marknadsföringsändamål av VK proffsen, av bolag i VK proffsens -koncern och av företag koncernen samarbetar med. Kund kan skriftligen anmäla till VK proffsen, att denne inte vill att personuppgifterna skall behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring. Kund kan efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran härom till VK proffsen, erhålla information om vilka personuppgifter om denne som VK proffsen behandlar. Begäran om rättelse av personuppgifter kan göras till VK proffsen. 

 1. Överlåtelse av avtalet 

VK proffsen äger rätt att utan medgivande från Kund överlåta rätten att mottaga betalning enligt detta avtal. Part äger rätt att med motpartens godkännande överlåta avtalet till annan privatperson eller till annat företag inom koncern eller företagsgrupp i vilket part ingår vid avtalets träffande eller senare kommit att ingå Om den part på vilken Kund överlåtit avtalet inte fullgör sina förpliktelser enligt avtalet svarar den ursprungliga Kunden för förpliktelsernas fullgörande